Haittavaikutusten ilmoittamista koskeva tietosuojailmoitus

Haittavaikutusten ilmoittamista koskeva tietosuojailmoitus

Tässä selosteessa kerrotaan, miten Baxter-konserni (tästedes "Baxter" tai "me"), joka on rekisteröity kyseisen lääkevalmisteen myyntiluvan haltijaksi tai sen paikalliseksi edustajaksi ja/tai lääkinnällisen laitteen valmistajaksi, valtuutetuksi edustajaksi EU-alueella, maahantuojaksi tai jakelijaksi, sekä tässä tietosuojaselosteessa kuvatut Baxterin tytäryhtiöt, seuraajat, valtuuttajat ja alihankkijat keräävät, varastoivat, käsittelevät, käyttävät ja luovuttavat henkilötietojanne.

Miksi henkilötietojanne kerätään

Baxter käsittelee henkilötietojanne lääkevalmisteiden ja/tai lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden ja laadun seurantaa varten tarkoituksenaan kerätä tietoa tuotteisiinsa liittyvistä haittatapahtumista, vaaratilanteista ja tuotevirheistä ja todeta, arvioida ja ehkäistä niitä.

Baxter käsittelee henkilötietojanne seuraavilla perusteilla:

  1. jos ilmoitatte haittatapahtumasta ja/tai vaaratilanteesta tai muusta lääkinnälliseen laitteeseen liittyvästä virheestä jonkun toisen puolesta – sillä perusteella, että se on välttämätöntä lääkevalmisteiden turvallisuutta koskevien, laissa säädettyjen velvoitteiden täyttämiseksi sekä kansanterveyteen liittyvän yleisen edun vuoksi, kuten vakavilta rajatylittäviltä terveysuhkilta suojautumiseksi tai terveydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi sellaisen unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, jossa säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien, erityisesti salassapitovelvollisuuden, suojaamiseksi;
  2. jos olette potilas ja ilmoitatte haittatapahtumasta ja/tai vaaratilanteesta tai muusta lääkinnälliseen laitteeseen liittyvästä virheestä itse – sillä perusteella, että se on yleisen edun takia välttämätöntä kansanterveyden alalla, kuten vakavilta rajatylittäviltä terveysuhkilta suojautumiseksi tai terveydenhuollon, lääkevalmisteiden tai lääkinnällisten laitteiden korkeiden laatu- ja turvallisuusnormien varmistamiseksi sellaisen unionin oikeuden tai jäsenvaltion lainsäädännön perusteella, jossa säädetään asianmukaisista ja erityisistä toimenpiteistä rekisteröidyn oikeuksien ja vapauksien, erityisesti salassapitovelvollisuuden, suojaamiseksi.

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista (paitsi jos olette terveydenhuollon ammattilainen, jota koskee haittatapahtumien tai vaaratilanteiden ilmoitusvelvollisuus). Emme kuitenkaan voi vastata tiedusteluunne, mikäli ette suostu antamaan henkilötietojanne.

Emme käytä näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen, eikä henkilötietojanne luovuteta millekään kolmannelle osapuolelle, ellei laki (esim. valvontaviranomaiset) sitä vaadi tai ellei kyseinen kolmas osapuoli toimi tietojen käsittelijänä Baxterin puolesta.
 

Kuinka kauan henkilötietojanne säilytetään

Henkilötietojanne säilytetään vain niin kauan kuin se katsotaan tarpeelliseksi edellä kuvattujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja niin kauan kuin sovellettavat lait sitä edellyttävät ja/tai sen sallivat.

 

Kenelle henkilötietojanne voidaan luovuttaa ja kansainväliset tiedonsiirrot

Baxter voi siirtää henkilötietojanne edellä kuvattuihin tarkoituksiin muille Baxter-konsernin yhtiöille ja Baxterin puolesta toimiville palveluntarjoajille, kuten tietojärjestelmien hallinnoinnista vastaaville tahoille sekä käyttäjätukipalvelujen ja haittatapahtumien ja/tai laadunvarmistuksen käsittelypalvelujen tuottajille. Jotkin edellä mainituista kolmansista tahoista voivat käsitellä henkilötietojanne ulkomailla.

Tietosuojan taso muissa maissa ei välttämättä ole yhtä hyvä kuin kotimaassanne. Siirrämme kuitenkin henkilötietojanne vain maihin, joiden tietosuojan tason Euroopan komissio on todennut riittäväksi, tai varmistamme, että kaikkien tietoja vastaanottavien tahojen tietosuoja on riittävällä tasolla. Huolehdimme tästä esimerkiksi asianmukaisilla tiedonsiirtosopimuksilla. Voitte pyytää tietoja tällaisista kolmansista osapuolista ja saada nähtäväksenne kopiot sopimuksista, jotka Baxter on niiden kanssa solminut, lähettämällä kirjallisen pyynnön osoitteeseen [email protected].

 

Teidän oikeutenne

Teillä on oikeus:

  • tarkistaa, onko hallussamme teitä koskevia henkilötietoja, millaisia ne ovat ja mihintarkoitukseen niitä käytetään, ja pyytää kopioita kyseisistä tiedoista
  • pyytää henkilötietojenne korjaamista tai poistamista, jos tiedoissa on virheitä tai niitä käsitellään muihin kuin edellä mainittuihin tarkoituksiin
  • pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojenne käsittelyä
  • tietyissä olosuhteissa kieltää henkilötietojenne käsittely
  • pyytää tietoja niiden kolmansien osapuolten henkilöllisyydestä tai tyypistä, joille henkilötietojanne siirretään
  • tehdä valitus kotimaanne tietosuojaviranomaiselle

 

Rekisterinpitäjä

Henkilötietojenne käsittelystä vastaava rekisterinpitäjä on Baxter-konserni, joka on kyseisen lääkevalmisteen pakkausselosteessa mainittu myyntiluvan haltija tai sen paikallinen edustaja ja/tai lääkinnällisen laitteen pakkauksessa tai käyttöohjeessa mainittu valmistaja, valtuutettu edustaja EU-alueella, maahantuoja tai jakelija.

Jos teillä on henkilötietojenne käsittelyä koskevia pyyntöjä tai kysymyksiä, ottakaa yhteyttä:

[email protected]