Användarvillkor

Användarvillkor

Välkommen till Baxters webbplats. Informationen som visas på webbplatsen är endast till för att ge allmän information och kunskap.  Genom att använda webbplatsen accepterar du att vara bunden av och följa webbplatsens användarvillkor. Läs användarvillkoren noga innan du fortsätter att använda webbplatsen. Genom att gå till eller använda webbplatsen accepterar du att vara bunden av villkoren i vårt användaravtal. Om du inte vill vara bunden av och följa villkoren i vårt användaravtal kan du inte få tillgång till eller ladda ned material från webbplatsen. Baxter förbehåller sig rätten att göra ändringar i användarvillkoren från tid till annan, när det rimligen kan krävas.

Ingen del av innehållet på webbplatsen ska betraktas som råd eller rekommendationer beträffande vilka åtgärder du bör vidta angående din eller andras hälsa.  Om du är patient ska du alltid vända dig till en läkare eller annan kvalificerad hälso- och sjukvårdspersonal för frågor angående ditt hälsotillstånd eller innan du fattar beslut om behandling. Om du är läkare, eller tillhör någon annan yrkesgrupp inom hälso- och sjukvården, får du inte låta innehållet på webbplatsen ersätta ditt eget medicinska omdöme, som du även ska använda för att utvärdera den information som ges här.

Baxters webbplats kan innehålla information om produkter, sjukdomstillstånd och behandling av dem. Baxter vill förtydliga att materialet på webbplatsen inte är lämpligt och inte bör användas utanför den tilltänkta målgruppens geografiska område. De som går in på webbplatsen från andra platser gör så på eget initiativ och är själva ansvariga för efterlevnad av lokala lagar, om och i den utsträckning som lokala lagar är tillämpliga.  Ingen del av innehållet på webbplatsen ska betraktas som en uppmaning eller rekommendation att använda någon produkt, eller som en anvisning för någon produkt, som inte är godkänd av gällande lagar och föreskrifter i det land där läsaren har sin hemvist.

Baxter respekterar sina webbplatsanvändares integritet. Vi hänvisar till Baxters sekretesspolicy som beskriver användarnas rättigheter och ansvar beträffande den information som ges på webbplatsen.

Även om Baxter har gjort all rimlig ansträngning för att försäkra sig om att webbplatsen ger korrekt, fullständig och uppdaterad information kan företaget inte på något sätt intyga eller garantera att informationen är korrekt, fullständig eller uppdaterad. UTAN ATT BEGRÄNSA DET SOM NÄMNTS OVAN TILLHANDAHÅLLS INFORMATIONEN PÅ DENNA WEBBPLATS ”I BEFITNLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG. DET KAN FÖREKOMMA FÖRSENINGAR, UTELÄMNANDEN OCH INKORREKTA UPPGIFTER I INNEHÅLLET OCH PÅ WEBBPLATSEN. BAXTER OCH DESS DOTTERBOLAG KAN INTE GARANTERA ATT INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ELLER WEBBPLATSEN I SIG ÄR KORREKT, FULLSTÄNDIG, UPPDATERAD OCH FRI FRÅN INTRÅNG. VI KAN HELLER INTE GARANTERA ÄGANDERÄTTEN FÖR INNEHÅLLET ELLER DESS SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET ATT ANVÄNDA I NÅGOT SÄRSKILT SYFTE OCH VI AVSÄGER OSS HÄRMED ALLA SÅDANA UTFÄSTELSER. BAXTER KAN INTE INTYGA ELLER GARANTERA ATT INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSEN ÄR FRITT FRÅN VIRUS SOM KAN SKADA DIN DATOR ELLER ANNAN EGENDOM TILL FÖLJD AV ATT DU BESÖKER, ANVÄNDER ELLER SURFAR PÅ WEBBPLATEN, ELLER GENOM ATT DU LADDAR NED MATERIAL, UPPGIFTER, TEXT ELLER BILDER, ELLER SPELAR UPP VIDEO- ELLER LJUDFILER FRÅN WEBBPLATSEN.

Du går med på att ersätta, skydda och hålla Baxter och dess dotterbolag, högsta chefer, direktörer, anställda och ombud skadeslösa till följd av alla anspråk, krav, förluster, skulder och utgifter (inklusive advokatarvoden) som kan uppstå på grund av, eller ha något som helst samband med, (i) att du bryter mot dessa användarvillkor eller (ii) din tillgång till och din användning av webbplatsen och dess innehåll.

Webbplatsen kan innehålla länkar till eller hänvisningar till andra webbplatser som drivs av utomstående parter som Baxter inte har någon kontroll över. Sådana länkar tillhandahålls endast för att underlätta för besökarna. På samma sätt kan denna webbplats nås via länkar från externa webbplatser som Baxter inte har någon kontroll över. Baxter kan inte på något sätt garantera eller intyga att informationen som ges på sådana webbplatser är korrekt, uppdaterad eller fullständig och har därför inte något ersättnings- eller skadeståndsansvar för skador som uppstår på grund av innehållet eller informationen på dessa webbplatser. Förekomsten av externa länkar, i någon form, innebär inte något samtycke eller rekommendation från Baxter.

Enligt alla tillämpliga villkor i vår sekretesspolicy kommer all information och allt material som skickas till oss via internet eller som postas på någon av Baxters webbplatser via till exempel mejl, och som innehåller frågor, kommentarer, förslag eller liknande, att betrakta som icke sekretessbelagt material och Baxter har inga skyldigheter med avseende på sådan information. Baxter har rätt att fritt använda alla idéer, tankar, kunskap och tekniker, som kommuniceras enligt ovan, i valfritt syfte, inklusive, men inte begränsat till, utveckling, tillverkning och marknadsföring av produkter.

Alla varumärken för produkter eller tjänster och alla logotyper som visas på webbplatsen (i fortsättningen kallade ”varumärken”) är Baxters, Baxters dotterbolags eller tredje parts registrerade eller oregistrerade varumärken. Inget av innehållet på webbplatsen ska betraktas som att det ger (underförstått, via estoppel, eller på annat sätt) tillstånd eller rättighet att använda varumärkena utan ett uttryckligt skriftligt godkännande från Baxter eller den tredje part det gäller. Användning eller missbruk av varumärkena eller annat material, förutom det som tillåts enligt villkoren, är uttryckligen förbjudet och kan innebära ett brott mot upphovsrättslagen, varumärkeslagen, offentlighets- och sekretesslagen och andra stadgar och regler som rör kommunikation.

Du får inte dela ut, ändra, föra vidare, återanvända, återpublicera eller använda innehållet på webbplatsen för allmänna eller kommersiella syften, inklusive text, bilder, ljudfiler och videor, utan skriftligt medgivande från Baxter. Allt du ser eller läser på hemsidan ska betraktas som upphovsrättsskyddat material, om inget annat anges, och får inte användas, förutom på det sätt som beskrivs i användarvillkoren eller anges på webbplatsen, utan skriftligt medgivande från Baxter. Baxter varken garanterar eller gör några utfästelser om att användningen av materialet på webbplatsen inte kan innebära intrång i tredje parts rättigheter, som inte ägs av eller har något samband med Baxter.  Inget av innehållet på webbplatsen ska betraktas som att det ger (underförstått, via estoppel eller på annat sätt) tillstånd eller rättighet till patent eller upphovsrättsskyddat material från Baxter eller tredje part.

Framåtblickande uttalanden.  De ämnen som tas upp på webbplatsen som inte är historiskt baserade faktauppgifter, är bland annat framåtblickande uttalanden om företagets finansiella resultat, verksamhetsutveckling, finansiell struktur, kostnadsbesparingsåtgärder, forsknings-och utvecklingsinsatser, inklusive resultat av kliniska studier och planerade produktlanseringar, samt framtidsutsikter. Uttalandena grundar sig på antaganden om många viktiga faktorer. Det kan få till följd att de verkliga resultaten skiljer sig mycket från de som nämns i de framåtblickande uttalandena. Exempel på faktorer som kan ligga till grund för uttalandena: efterfrågan och marknadens riskacceptans för nya och befintliga produkter, produktutvecklingsrisker, frågor om produktkvalitet och patientsäkerhet, kontinuitet, tillgång och pris på godkända råmaterial och komponenter, oförmåga att skapa extra produktionskapacitet i tid eller andra problem med tillverkning eller distribution (till exempel till följd av en naturkatastrof eller något annat), intrång i eller fel på företagets IT-system, till exempel genom cyberattacker, framtida åtgärder från lagstiftande eller andra statliga myndigheter, till exempel FDA, USA:s justitiedepartement, New Yorks åklagarmyndighet och lagstiftande myndigheter utanför USA, problem med att följa efterlevnadsprogram, framtida åtgärder från tredje part, inklusive intressenter, sjukvårdsreformer i USA eller andra besparingsåtgärder utanför USA, statliga myndigheters eller privata intressenters prissättnings-, ersättnings-, skatte- och avdragspolitik, påverkan från produkt- och priskonkurrens, inklusive allmän konkurrens, återimport av läkemedel och omvälvande ny teknik, global handels- och skattepolitik, korrekt bedömning och verkställande av de möjligheter verksamhetsutveckling och forskning och utveckling ger och att de förväntade fördelarna uppnås, förmåga att hantera egna eller licensierade patent eller patent från tredje part som hindrar eller begränsar tillverkningen, försäljning eller användning av skadade produkter eller teknik, den globala ekonomins påverkan, fluktuationer i växelkurser och räntor, alla lagändringar angående inkomstskatt (inklusive nuvarande och kommande skattereformer), inklusive inkomster intjänade utanför USA, åtgärder som vidtas av skattemyndigheter i samband med pågående skatterevisioner, förlust av nyckelpersoner i företaget eller oförmåga att hitta och rekrytera nya medarbetare, resultatet av pågående eller framtida tvistemål, att företagets kassaflöde är tillräckligt för att möta företagets nuvarande kassakrav och finansiera företagets investeringsprogram, och andra risker som omnämns i Baxters senaste 10-K-formulär (årlig finansiell rapport till SEC) och andra SEC-handlingar, som alla finns tillgängliga via Baxters webbplats. Baxter åtar sig inte att uppdatera sina framåtblickande uttalanden.

Villkoren i detta användaravtal och din användning av webbplatsen regleras av lagstiftningen i USA och delstaten Illinois utan hänsyn till dess lagvalsprinciper. Alla åtal eller rättsprocesser som rör webbplatsen ska enbart prövas av en behörig federal eller delstatlig domstol med säte i Illinois.

Om någon bestämmelse i användaravtalet visar sig var olaglig, ogiltig eller inte är möjlig att verkställa ska bestämmelsen utelämnas utan att verkställbarheten för alla återstående bestämmelser påverkas. Baxter förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande ändra i eller ta bort innehåll på webbplatsen.